Alps aapje

Alps aapje
Alps, Made in Occuped Japan. Klein blikken opwindbaar driewielertje met celluloid aapje. Zeer goede staat, werkend en met origineel doosje.

160 euro

Foto's